Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenafhandeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Zakelijke partner: de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument of zakelijke partner gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ of diensten, waarvan de leverings- en/ of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of zakelijke partner of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument of zakelijke partner om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ of diensten op afstand aan consumenten of zakelijke partners aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Partij: zowel de consument of zakelijke partner als de ondernemer;
 11. Retourformulier: het retourformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument of zakelijke partner kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument of zakelijke partner en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

domoticaGIGANT;
Grote Drijfweg 5, 7241 NM, Lochem;
Telefoonnummer: +31 85 483 22 22;
KvK-nummer: 63025914;
Btw-identificatienummer: NL855060591B01.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument of zakelijke partner;
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of zakelijke partner beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument of zakelijke partner zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument of zakelijke partner ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of zakelijke partner op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of zakelijke partner langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument of zakelijke partner zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is;
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd;
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden;
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of zakelijke partner mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten;
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument of zakelijke partner duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs zoals publiekelijk online vermeld is inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument of zakelijke partner te raadplegen is;
  9. de manier waarop de consument of zakelijke partner, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  11. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument of zakelijke partner deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie; en
  13. de beschikbare maten, kleuren, soort materialen.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of zakelijke partner van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de consument of zakelijke partner het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument of zakelijke partner de overeenkomst ontbinden;
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument of zakelijke partner elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument of zakelijke partner aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument of zakelijke partner de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of zakelijke partner op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering;
  2. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument of zakelijke partner met klachten terecht kan;
  3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument of zakelijke partner van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  4. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  5. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument of zakelijke partner heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 - Herroepingsrecht


Bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger voor de in ontvangst name. DomoticaGIGANT is wettelijk niet verplicht om zakelijke partners het herroepingsrecht te bieden. Toch willen wij onze zakelijke parners de mogelijkheid geven een artikel binnen 3 dagen, zonder opgave van redenen, retour te zenden;
  1. Als uitzondering hierop geldt dat zowel maatwerk producten welke op basis van consument of zakelijke partner specifieke wensen zijn aangeschaft als niet voorradige producten welke specifiek voor de consument of zakelijke partner zijn ingekocht niet geretourneerd kunnen worden;
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument of zakelijke partner zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden of toch wenst te retourneren. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Basisstations/ controllers dienen in ongeopende verpakking teruggestuurd te worden;
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Voor zakelijke partners geldt een termijn van maximaal 3 dagen. Het kenbaar maken dient de consument of zakelijke partner te doen middels het retourformulier. Nadat de consument of zakelijke partner kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen onbeschadigd en in originele verpakking retour te sturen. Voor zakelijke partners geldt een termijn van retournering van 7 dagen. De consument of zakelijke partner dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending;
 4. Indien de consument of zakelijke partner na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit;
 5. De kosten voor het retour zenden van producten komen volledig ten laste van de consument of zakelijke partner.


Bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument of zakelijke partner de mogelijkheid de overeenkomst op voorhand van de geplande afspraak zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst;
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument of zakelijke partner zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/ of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument of zakelijke partner gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening;
 2. Indien de consument of zakelijke partner een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden;
 3. Indien de consument of zakelijke partner de geleverde zaken niet in de originele verpakking terugstuurt wordt maximaal 75% van de geretourneerde producten door de ondernemer worden vergoedt.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument of zakelijke partner uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of zakelijke partner;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument of zakelijke partner de verzegeling heeft verbroken;
  8. voor hygiënische producten waarvan de consument of zakelijke partner de verzegeling heeft verbroken;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument of zakelijke partner is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

 1. De ondernemer is te allen tijde bevoegd om de prijzen van haar producten en/ of diensten te wijzigen. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen op de website zijn inclusief btw;
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/ of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
  2. De prijzen op openstaande bestellingen of door de ondernemer gedane prijsvoorstellen in offerte vorm zijn 14 dagen geldig na datum van verstrekking;
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/ of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften;
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen/ weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend;
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument of zakelijke partner, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten;
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument of zakelijke partner de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/ of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/ of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn/ worden behandeld of behandeld zijn in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/ of op de verpakking/ handleiding vermelde richtlijnen;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of zakelijke partner aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt;
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument of zakelijke partner akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of zakelijke partner hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument of zakelijke partner heeft geen recht op een schadevergoeding;
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument of zakelijke partner geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument of zakelijke partner geen recht op schadevergoeding;
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument of zakelijke partner betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen;
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd;
 7. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of zakelijke partner of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 8. Ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor (mogelijke) gevolg schade door (radiografische) straling en/ of andere geleden (brand)schades van de door haar geleverde goederen;
 9. Indien het verlenen van diensten toepasselijk is, dan is de ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade na de geleverde diensten, dan wel door haar uitbesteedde geleverde diensten.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging

 1. De consument of zakelijke partner kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;
 2. De consument of zakelijke partner kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd met een opzegtermijn van ten minste één maand.


Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument of zakelijke partner verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument of zakelijke partner de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;
 2. De consument of zakelijke partner heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
 3. In geval van wanbetaling van de consument of zakelijke partner heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument of zakelijke partner kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenafhandeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument of zakelijke partner de gebreken heeft geconstateerd;
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument of zakelijke partner een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;
 5. Bij klachten dient een consument of zakelijke partner zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument of zakelijke partner zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument of zakelijke partner de mogelijkheid om haar klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument of zakelijke partner stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument of zakelijke partner betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr);
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft;
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 - Geschillen

 1. Indien zich een geschil voordoet in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, verplichten beide partijen zich om zich in te spannen om het geschil in goed onderling overleg op te lossen. Van een geschil is sprake, indien één van de partijen daartoe van mening is. Partijen kiezen er voor om exclusief voor de onderstaande wijze van geschillenbeslechting te kiezen:
  1. op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument of zakelijke partner waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland;
  2. het Weens Koopverdrag is niet van toepassing;
  3. indien overeenstemming in goed onderling overleg door één van de partijen niet mogelijk geacht wordt, worden de betreffende geschillen uitsluitend beslecht door de rechtbank te Almelo, tenzij de sector kanton bevoegd is. Een partij kan zich echter pas tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het derde tot en met vijfde lid binnen 40 dagen is opgelost;
  4. een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil;
  5. binnen 14 werkdagen na de dagtekening van de in het derde lid bedoelde mededeling zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere partij;
  6. binnen 14 werkdagen na afloop van de in het vierde lid genoemde termijn overleggen partijen over een oplossing van het geschil;
  7. elke partij kan zich door deskundigen doen bijstaan;
  8. elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vijfde lid.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.